fontello font demo

icon-mail0xe800
icon-star0xe801
icon-star-empty0xe802
icon-home0xe803
icon-pencil0xe804
icon-heart0xe805
icon-twitter0xf099
icon-github-circled0xf09b
icon-rss0xf09e
icon-mail-alt0xf0e0
icon-linkedin0xf0e1
icon-mic0xf130
icon-twitch0xf1e8
icon-codepen0xf32c